Wiadomości Branżowe

Nowe modele notebooków HP do ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw

Warszawa 23 lipca 2012 r. – HP wprowadza na rynek nowe notebooki biznesowe dla ma?ych i ?rednich firm, s? to modele:

 Wszystkie zosta?y fabrycznie wyposa?one w system operacyjny Microsoft Windows 7 Professional, a ich ceny ustalono na bardzo atrakcyjnym poziomie.

Wydajno?? w niewiarygodnie niskiej cenie

HP 650 to notebook stworzony dla ma?ych firm, który ??czy zalety opracowanego w technologii HD wy?wietlacza o przek?tnej 39,6 cm (15,6")
z mo?liwo?ciami 64-bitowego procesora Intel® i funkcj? obs?ugi sieci bezprzewodowych, takich jak Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN. Trwa?a ciemnografitowa i elegancka obudowa chroni komputer przed uszkodzeniami na jakie nara?ony jest podczas codziennych zada?.

HP 655, zosta? oparty o architektur? firmy AMD. Podobnie jak model 650, jest wyposa?ony w ekran HD o przek?tnej 39,6 cm (15,6") zapewniaj?cy doskona?e efekty wizualne. O jako?? d?wi?ku dba system g?o?ników Altec Lansing.

 

ProBook dla profesjonalistów

ProBook 4540s z matowym ekranem o przek?tnej 15,6" w technologii HD to idealne rozwi?zanie dla ma?ych i ?rednich firm. Notebook jest wyposa?ony w du?? ilo?? przydatnych narz?dzi multimedialnych, skuteczne i ?atwe w konfiguracji zabezpieczenia oraz zapewniaj?c? dodatkow? ochron?, aluminiow? obudow?. Szeroki wybór procesorów z Intel® Core i7-3612QM na czele pozwoli sprosta? nawet najbardziej wymagaj?cym u?ytkownikom. O mo?liwo?ci graficzne komputera dba karta Radeon HD 7650M. ProBook 4540s posiada dwa porty USB 3.0 i dwa USB 2.0.

 

Jego wi?kszy brat, czyli model 4740s, wyposa?ono równie? w matowy ekran HD, o przek?tnej a? 17,3" i rozdzielczo?ci 1600 x 900 pikseli. Posiada identyczny wachlarz mo?liwych do wyboru procesorów oraz kart graficznych. Istotn? ró?nic? stanowi mocniejszy ni? w 4540s 8-ogniwowy akumulator 73 Wh, pozwalaj?cy na d?ug? prac? bez potrzeby ?adowania baterii nawet przy tak du?ym ekranie.

 

Informacje o HP

HP tworzy nowe rozwi?zania technologiczne, które maj? znacz?cy wp?yw na ?ycie ludzi, biznes i spo?ecze?stwo. Firma HP, nale??ca obecnie do najwi?kszych na ?wiecie firm technologicznych, oferuje produkty obejmuj?ce urz?dzenia do druku, komputerowe systemy osobiste, oprogramowanie, us?ugi
i infrastruktur? informatyczn?, które umo?liwiaj? klientom rozwi?zywanie ich problemów. Wi?cej informacji na temat HP (NYSE: mo?na znale?? pod adresem http://www.hp.pl)

Similar Posts